Hovedområde Samfunnsfag
Historie
Hovudområdet dreier seg om undersøking og drøfting av korleis menneske og samfunn har forandra seg gjennom tidene.
Kompetansemål Samfunnsfag etter 7.årstrinn
fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida, og gjere nærare    greie for eit sentralt tema i denne perioden
Dette sier gjeldende læreplan i de fagene vi er innom på leirskolen
Mat og helse
Kunst og håndverk
Historie
Musikk
Hovedområde Kunst og Håndverk
Kunst
Tradisjonen med fritt skapende arbeid innenfor bilde og skulptur videreføres og utvikles i dette hovedområdet. Inspirasjon fra kunsthistorien, fra helleristninger via antikken og renessansen 
Kompetansemål Kunst etter 7.årstrinn
gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg og
       sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk
Hovedområde for Mat og helse
Mat og kultur
Innanfor hovudområdet mat og kultur er måltidsskikkar til kvardag, høgtid og fest og kunnskap om norsk tradisjonsmat
Kompetansemål Mat og helse etter 7.årstrinn
lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs

 
Hovedområde for Musikk
Musisere
Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter og dans, innenfor ulike musikalske sjangere og uttrykk 
Kompetansemål Musikk etter 7.årstrinn
synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk
framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid


 
Kroppsøving 


Hovedområde for Kroppsøving
Friluftsliv
Hovudområdet friluftsliv omfattar kompetanse som trengst for å kunne ferdast i og verdsetje opphald i naturen. Det skal leggjast vekt på lokale friluftstradisjonar, bruk av nærmiljøet og korleis ein kan orientere seg
Kompetansemål Kroppsøving etter 7.årstrinn
orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng
vere med i ulike friluftslivsaktivitetar